Toto je ukážkový obchod. Žiadne objednávky nebudú vybavené.

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti BABY DIREKT s.r.o..

so sídlom Masarykova 118, 664 42 Modřice

Identifikačné číslo:: 46995170

Spisová značka: C 8860 vedená na Krajskom súde v Brne

Prevádzkareň: Letiště Brno-Tuřany 949/5, 627 00 Brno-Tuřany

Telefón: +420 734 316 740 / +420 547 422 749

E-mail: info@funbaby.cz

Číslo účtu: 86-4538240207/0100

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) zhora menovanej spoločnosti (ďalej len „predávajúci“) sú spracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „ kupujúci“), vrátane internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke funbaby.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Kupujúcim môže byť: (i) spotrebiteľ podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) Zákona alebo (ii) podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3 Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.4 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. a sú platné pre prípad akejkoľvek formy bezhotovostnej úhrady tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu. Kupujúci je výslovne upozornený na skutočnosť, že pri zakúpení tovaru v obchode – kamennej predajni, sa kúpna cena tovaru môže líšiť od ceny tovaru uvedenej na webovom rozhraní – e-shope, av tom prípade je platná cena tovaru uvedená v predajni pokladňou predajne. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3 Fotografia tovaru má iba ilustratívny charakter, ktorý tiež môže byť silne skreslený zobrazovacími vlastnosťami monitora. Vzhľad, rozmery a farebnosť tovaru môžu od výrobcu obsahovať oproti prezentácii drobné nepodstatné odlišnosti, ktoré predávajúci nie je schopný ovplyvniť.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s platbou, s balením a dodaním tovaru.

2.5 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,

c) požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

d) nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať a zaplatiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke - dobierka (poplatok za dobierku 1,60 €)

b) bezhotovostne platbou Apple Pay prostredníctvom platobnej brány GoPay

c) bezhotovostne platbou Google Pay prostredníctvom platobnej brány GoPay

d) bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay

e) bezhotovostne platobnou kartou pri osobnom odbere v predajniach FunBaby

f) v hotovosti pri osobnom odbere v predajniach FunBaby

g) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

3.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 Predávajúci zpravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kupnú cenu tovaru predom. Predávajúci si však vyhrazuje možnosť požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednané tovar je:

a) zhotovené či upravované na zákazku

b) dostupnosť tovaru je označená inak ako „skladom – ihneď na odoslanie“ či „skladom“

c) jedná sa o väčšie ako obvyklé množstvo jedného druhu tovaru

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (platba vopred-proforma faktúra) je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať. Náklady na uskladnenie vo výške 1 % z kúpnej ceny tovaru denne a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

3.10  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a prevzatím tovaru.

3.11 Na e-shopové objednávky sa nevzťahuje vernostný program, pokiaľ ide o neregistrovaného zákazníka. V takom prípade sa zaplatená cena v predajni nenačíta.

3.12 Predávajúci má právo kedykoľvek ukončiť predajné zľavové akcie či vyhlásené vernostné programy.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.2 Štandardne je tovar kupujúcemu dodávaný nasledujúcimi spôsobmi:

a) PPL, služba PPL Private (do 30 kg), cena 5,99 €

b) Osobné vyzdvihnutie v predajniach FunBaby v Brne-Modřicích a v Ostrave, zadarmo

4.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.4 Pri prevzatí tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a kompletnosť dodávky av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo stretnutí stavu tovaru, ktorý je v rozpore s vyššie uvedeným, sa kupujúci zaväzuje zásielku od prepravcu neprevziať a ihneď po takom neprevzatí a jeho dôvodoch informovať predávajúceho.

4.5 Do jedného dňa od prevzatia tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať stav tovaru (najmä jeho sklenené a ďalšie krehké prvky) av prípade akýchkoľvek zjavných vád toto ihneď oznámiť predávajúcemu.

4.6 Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva uplatniť vady, avšak v tom prípade platí fikcia, že vada nebola na tovare v okamihu jeho prevzatia spotrebiteľom.

4.7 Pokud kupující kupuje zboží v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího.

4.8 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.9 V rámci dopravy je zahrnuté dodanie tovaru na dohodnutú adresu, nie jeho montáž či výnos a je nutné ich dojednať individuálne podľa predchádzajúceho článku. V rámci individuálne dohodnutej montáže je potom zahrnuté iba skompletizovanie tovaru, nie jeho presné umiestnenie do konkrétnej časti priestorov či pripojenia na inštalácie.

4.10 Kupujúci zodpovedá za dopravnú prístupnosť zvoleného miesta a ak nie je dopravná komunikácia k miestu dodania zjazdná a dodanie je teda objektívne nemožné, napríklad vplyvom nepriazne počasia, je povinný na túto skutočnosť upozorniť predávajúceho pri plánovaní dopravy dopredu a zároveň súhlasí s predĺžením doručovacej lehoty.

4.11 Predávajúci nezodpovedá za prípadnú nepriechodnosť tovaru vchodovými dverami. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s presnými rozmermi objednaného tovaru.

4.12 Ak zmarí kupujúci plánovaný termín dodania tovaru bez závažných dôvodov, alebo predchádzajúce písomné dohovory je povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu v dôsledku takého zmarenia vznikla, a to aj pokiaľ tak urobí ešte pred pôvodne dohodnutým termínom dodania tovaru, pokiaľ už predávajúcemu v súvislosti s dodávkou vznikli akékoľvek náklady.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť:

a) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (tzv. na zákazku),

b) od kupnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré podlieha rýchlej zkaze,

c) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

d) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

e) od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie v tomto článku či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy a zabalený v nepoškodenom originálnom obale.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal.

5.5 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6 Na darčeky, ktoré sú kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva kupujúceho (spotrebiteľa). Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

5.7 Predávajúci spoločne s kúpnou cenou vráti kupujúcemu aj dopravné za dopravu tovaru kupujúcemu, a to vo výške najlacnejšieho druhu dopravy uvedeného na e-shope predávajúceho ku dňu objednávky. Náklady na dopravný tovar zo strany kupujúceho pri odstúpení od zmluvy si kupujúci hradí sám a nie je oprávnený požadovať ich vrátenie od predávajúceho.

5.8 Vo všetkých prípadoch odstúpenia podľa tohto článku kupujúci výslovne berie na vedomie, že platby za montáž či výnos nie sú súčasťou dopravného a nebudú kupujúcemu vrátené.

5.9 Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru počas jeho držania kupujúcim av dôsledku zjavného používania tovaru kupujúcim.

5.10 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, žiadne z ustanovení tohto článku sa nepoužijú.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3 Ustanovenia uvedené v tomto článku sa neuplatňujú pri tovare, najmä ak:

a) vada bola na veci v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,

b) vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

c) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho,

d) sa jedná o bežné opotrebenie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,

e) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,

f)  jedná sa o prirodzené vlastnosti prírodných materiálov, nie o vadu (napr. hrče, svetelné tieňovanie a dyhovanie pri drevených výrobkoch, priľnavosť prachu a chĺpkov pri textilných poťahoch, pozinkovanie atď.),

g) sa vada ani po dôkladnom odbornom preskúmaní na tovare neprejaví.

6.4 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

6.5 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

6.6 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

6.7 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.8 Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru je možné lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

6.9 Kupujúci je povinný svoje práva z chybného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

6.10 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

6.11 Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.12 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije a platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

7. UPLATNENIE CHYBY

7.1 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania.

7.2 Reklamácia sa považuje za uplatnenú v okamihu, keď dôjde prejav vôle spotrebiteľa, že uplatňuje práva z chybného plnenia predávajúcemu. Doručenie reklamovaného výrobku je potom otázkou súčinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

7.3 Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.

7.4 Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

7.5 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

7.6 Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

7.7 Kupujúci je povinný pri uplatnení vady odovzdať tovar predávajúcemu v takom stave, aby tovar spĺňal základné hygienické štandardy, nevyhnutné na preskúmanie tovaru. Pokiaľ reklamovaný tovar tieto základné hygienické štandardy nespĺňa, nie je možné ho zo strany predávajúceho od kupujúceho prevziať a preskúmať jeho stav za účelom posúdenia dôvodnosti reklamácie.

7.8 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepoužijú.

8. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

8.1 Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Podmienkou pre beh týchto lehôt je, že spotrebiteľ na vybavenie reklamácie poskytol predávajúcemu požadovanú potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil predávajúcemu preskúmať reklamovaný tovar.

8.2 Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť.

8.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné uskutočniť.

8.4 Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na tento postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

8.5 V prípade, že kupujúci tovar kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenia celého tohto článku sa nepoužijú. V takom prípade platí, že lehota na vybavenie reklamácie je 6 mesiacov.

9. ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA AKOSŤ

9.1 Ak poskytol predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi vyššie uvedenými ustanoveniami týchto VOP, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje niečo iné.

10. NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

10.1 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Predávajúci sám neposkytuje po dobu vybavenia reklamácie náhradný tovar.

10.2 Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájde kupujúci na webe českej obchodnej inšpekcie tu uvedenom. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v záhlaví. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

10.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

10.6 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

11.1 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

12. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

12.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

12.2 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

12.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

13. ZMLUVNÉ OBMEDZENIA NÁHRADY ŠKODY

13.1 Pokiaľ kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania, potom je nárok na náhradu škody, ktorá by prípadne mohla z tejto zmluvy kupujúcemu vzniknúť, predávajúcim vylúčený s výnimkou skutočností uvedených v ust. § 2898 Občianskeho zákonníka v platnom znení, v ktorých nemožno vylúčiť povinnosť predávajúceho nahradiť kupujúcemu škodu.

14. SMLUVNÍ POKUTA

14.1 Dojednania tohto článku sa vzťahujú iba na prípady, keď kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

14.2 Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.

14.3 Pre prípad omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.

14.4 Pre vyššie uvedené zmluvné pokuty platí, že zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť porušiteľa na náhradu škody, ktorú je porušiteľ povinný uhradiť popri zmluvnej pokute, a to v plnej výške.

14.5 Uplatnenie zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti tiež nevylučuje právo odstúpiť od zmluvy.

14.6 Akákoľvek platba prijatá predávajúcim sa najskôr použije na zaplatenie všetkých sankčných platieb, najmä zmluvné pokuty, pričom poradie takto platených sankčných platieb sa riadi dátumom ich vzniku (sankčná platba s skorším dátumom vzniku má prednosť).

14.7 Zmluvná pokuta je splatná do siedmich dní od doručenia jej vyúčtovania kupujúcemu.

15. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

15.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

15.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

16. POSTÚPENIE A ZAPOČTENIE POHĽADÁVOK

16.1 Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť ani zastaviť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu, vzniknutú na základe tejto zmluvy, tretej osobe.

16.2 Kupujúci nie je oprávnený vykonať započítanie svojej pohľadávky voči predávajúcemu s pohľadávkou predávajúceho voči kupujúcemu.

16.3 V prípade, že kupujúci tovar nekupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, ustanovenie celého tohto článku sa nepoužije.

17. UKONČENIE ZMLUVY

17.1 Kúpnu zmluvu je možné ukončiť iba splnením, dohodou strán alebo odstúpením od zmluvy.

17.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, považujú zmluvné strany najmä tieto porušenia povinnosti kupujúceho, v prípade, že kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolanie:

a) akékoľvek omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru,

b) akékoľvek omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.

18. DORUČOVANIE

18.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

18.2 Správa je doručená:

a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia, ak je toto prijatie potvrdené elektronicky odosielateľovi adresátom,

b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb platí, že správa je doručená najneskôr tretím pracovným dňom po odoslaní, a to vrátane odoprenia prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

c) prostredníctvom SMS, okamihom dodania potvrdenia o prijatí správy adresáta na telefón odosielateľa.

18.3 Predávajúci je ďalej nad rámec zhora uvedeného výslovne oprávnený vykonávať úkony súvisiace s právami a povinnosťami z kúpnej zmluvy prostredníctvom hlasového telefónneho hovoru s kupujúcim, pokiaľ s tým kupujúci v prípade každého z nich, výslovne súhlasí.

19. OSOBNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO (SUBJEKTU ÚDAJOV), KTORÉ BUDÚ SPRACOVANÉ:

meno a priezvisko
poštová adresa
e-mailová adresa
telefonický kontakt

20. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

20.1 Realizácia zmluvného vzťahu - nákup tovaru v e-shope funbaby.cz

20.2 Riešenie reklamácií

20.3 Uplatnenie ďalších práv spotrebiteľa voči predajcovi

21. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ NASLEDUJÚCIM TRETÍM OSOBÁM

21.1 Správca zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho.

21.2 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a) dopravná spoločnosť DPD, Česká Pošta, Heuréka, PPL, Zásielkovňa;

b) prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

21.3 V rámci nákupu a reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro dodání zboží a pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení.

21.4 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

22. POUČENIE

22.1 Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

22.2 Subjekt údajov vyhlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.

22.3 Predávajúci vykonáva všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení s predajom tovaru v jeho prevádzkach.

22.4 Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje, že:

1) osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

2) pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu,

3) správca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcov pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

4) správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným než vyššie uvedeným tretím osobám,

5) subjekt údajov má právo (napr. emailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky):

a) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, tj vziať udelený súhlas späť,

b) upravovať svoje osobné údaje a ich rozsah,

c) požadovať od Správcu informáciu, aké jeho osobné údaje spracováva,

d) právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu,

e) má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj,

f) právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, ak sa domnieva, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

23. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

23.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

23.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

23.4 Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

23.5 Kontaktné údaje predávajúceho sú údaje uvedené v záhlaví týchto obchodných podmienok.

 

V Modřicích dne 21. 9. 2021

BABY DIREKT s.r.o.

konajúci Ivanou Fialovou, konateľkou


Príloha č. 1: formulár na odstúpenie pre spotrebiteľov